ORIGINAL ARTICLE

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Primer Hiperparatiroidizmin Ayırıcı Tanısında Paratiroid Sintigrafisinin Rolü

Amaç: Primer hiperparatiroidizm en sık soliter paratiroid adenomu daha az sıklıkla paratiroid hiperplazisi ve karsinomu nedeni ile gelişir. Bizim çalışmamızın amacı, primer hiperparatiroidizmin ayırıcı tanısında paratiroid bezi sintigrafisinin etkinliğini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma primer hiperparatiroidizm tanısı almış 27 hastadan (21 K, 6 E; ort yaş ± SE 55 ± 3 yıl) oluşmaktadır. Bütün hastalara paratiroid ultrasonografisi (USG) uygulandı. Ardından Tc-99m MIBI çift-faz ve Tl-201 klorid/Tc-99m perteknetat çıkarma sintigrafileri sırasıyla 18 ve 9 hastada çalışıldı. Paratiroid cerrahisi sonrası, çıkartılan dokular histopatolojik olarak incelendi.
Bulgular: Sintigrafik ve histopatolojik incelemeleri yapılan 27 hastanın 24’ünde paratiroid patolojisi saptanırken 3 tanesine saptanmadı. Preoperatif parathormon (PTH) düzeyleri 79 ve 2500 pg/mL arasında (medyan: 388 pg/mL) ve serum Ca düzeyleri 9.8 ve 15.5 mg/dL arasında (ort ± SE: 12 ± 0.3 mg/dL) ölçüldü. Postoperatif parathormon (PTH) düzeyleri 2.6 ve 339 pg/mL arasında (medyan: 12 pg/mL), ve serum Ca düzeyleri 5.7 and 11.8 mg/dL arasında (ort ± SE: 9 ± 0.3 mg/dL) idi. Paratiroid bezlerinin ortalama ağırlığı 2.6 g olarak saptandı. Paratiroid sintigrafisinin sensitivite, spesifite ve doğruluğu %100 bulundu. Histopatoloji sonuçları ile karşılaştırdığımızda, USG’nin sensitivite, spesifite ve doğruluğu sırasıyla %100, %18.7 and %50 olarak hesaplandı.
Sonuç: Paratiroid sintigrafisi, paratiroid lezyonlarının ayırıcı tanısında ve lokalizasyonunda güvenilir, kullanışlı, noninvaziv bir yöntemdir ve klinisyene primer hiperparatiroidizm vakalarının tedavi seçiminde yol göstericidir.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu