ORIGINAL ARTICLE

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Tiroid Kanserinde Kemik Metastazı: Retrospektif Bir Analiz

Amaç: Bu çalışmanın amacı diferansiye tiroid kanserli (DTK) hastalarda metastatik kemik hastalığının sonuçlarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: 13 yıllık dönemde, DTK’li 596 hasta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda tedavi ve takip edildi. Bu hastalardan kemik metastazı olan 23 hasta (15 kadın %65.2, 8 erkek %34.8; yaş aralığı 26-74 yıl) çalışmaya dahil edildi. 9/23 hasta papiller, 14/23 hasta folliküler tiroid karsinomaydı. Her hastaya toplamda 3.7- 53.65 GBq (100-1450 mCi) I-131 verildi. Takip periyodu 6-132 aydı. Kemik metastazlı hastaların tanı ve takibinde I-131 tüm vücut tarama (TVT), Tc-99m MDP tüm vücut kemik sintigrafisi (TVKS), Tiroglobulin (Tg) düzeyi ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) kullanıldı.
Bulgular: Hasta grubumuzda kemik metastazı sıklığı %3.9 (23/596) bulundu. Hastalar kemik metastazının saptandığı döneme göre iki gruba ayrıldı. Grup 1; primer kemik metastazından histopatolojik değerlendirme ile tiroid kanseri tanısı alan 19 hasta ve Grup 2 takipte kemik metastazı saptanan tiroid kanserli 4 hastadan oluşmaktaydı. Hastalar tedavi sonrası 6-132 ay takip edildi. Grup 1’den %42.1 hastada progresif hastalık (PH), %26.3 hastada kısmi yanıt (KY) ve %31.6 hastada stabil hastalık (SH) izlenirken, grup 2’de %75 hastada PH ve %25 hastada SH gözlendi. Her iki gruptaki tüm hastalar için Tg değeri 10 ng.ml-1’den yüksekti (gruplar için ort. Tg değeri sırasıyla 19168 ng.ml-1 ve 3144 ng.ml-1).
Sonuç: Takipte kemik metastazı saptanan hastaların prognozu tanı anında veya ablasyon tedavisi sırasında kemik metastazı saptanan hastaların prognozundan daha kötüdür. Kemik metastazı bulunan DTK’da diğer organ metastazlarının sıklığı da yüksektir ve Tg bu hastaların takibinde önemli bir parametredir.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu