ORIGINAL ARTICLE

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

İstirahat Talyum-201/Egzersiz Teknesyum-99m Sestamibi Dual İzotop Miyokard Perfüzyon SPECT ile Miyokardiyal Canlılığın Değerlendirilmesi

Amaç: Şiddetli iskemik ancak canlı miyokard alanları ile infarkt dokularının ayırımını yapmak, özellikle revaskülarizasyon planlanan olgularda çok önemlidir. Bu çalışmada koroner arter hastalığı (KAH) tanısı almış olgularda, miyokardiyal canlılığın gösterilmesinde dual izotop miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) kullanılarak sol ventrikül perfüzyon ve fonksiyon bilgisi, olguların diğer klinik bulgu ve tetkik sonuçları ile ilişkisi yönünden gözden geçirilmektedir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubumuz, koroner arter hastalığı tanısı almış ve miyokardiyal viyabilite tayini için kliniğimize yönlendirilmiş, 52 hastadan (42’si erkek, 10’u kadın, yaş ortalamaları 60 ± 9) oluşmaktaydı. Tüm hastalara istirahat 201Tl/egzersiz 99mTc-MIBI dual izotop protokolü ile miyokard perfüzyon çalışması uygulandı.
Bulgular: 52 hastaya ait toplam 468 segment incelendi. Egzersiz 99mTc-MIBI görüntülerinde 341 segmentte normal perfüzyon izlenirken, 127 segmentte perfüzyon defekti saptandı. İstirahat/egzersiz görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde defektif segmentlerin 95’inde (%74.8) doluş olduğu, 32 segmentte (%25.2) ise irreversible defekt izlendiği dikkat çekti. İrreversible defekt saptanan 13 hastaya 201Tl redistribüsyon imajlama yapıldı ve bu geç görüntülerde 32 segmentten 16’sında redistribüsyon izlendi. Tüm çalışmanın sonunda defektif segmentlerin %87.4’ünde doluş gerçekleştiği görüldü.
Sonuç: Viyabilite tayini açısından en uygun ajan olan 201Tl ile Gated imajlamaya uygun 99mTc işaretli ajanların avantajlarını birleştiren dual-izotop Gated SPECT protokolü, miyokardiyal perfüzyon, viyabilite ve sol ventrikül fonksiyonlarının birlikte değerlendirilmesini olanaklı kılan pratik ve güvenilir bir yaklaşımdır.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu